• BAS
 • Båtting
 • SBU's miljösidor
 • Barn- & Ungdomskommittén
 • Båtriksdag
 • Funktionärsrekrytering
 • Förtjänstteckennämnden
 • Informationskommittén
 • Juridiska Kommittén
 • Kommittén för internt stöd
 • Miljökommittén
 • Revisorer
 • SBU kansli
 • Sjösäkerhet & Teknik
 • Unionsråd
 • Unionsstyrelsen
 • Unionsstyrelsens arbetsutskott
 • Utveckla SBU 2013
 • Valnämnden
 • Båtriksdag

  Båtriksdagen är Svenska Båtunionens högsta beslutande organ. Varje vår samlas delegater från SBU:s Båtförbund för att bestämma inriktingen för Svenska Båtunionen och besluta i frågor som väckts av Båtförbunden eller Unionsstyrelsen. Båtriksdagen väljer också ny Unionsstyrelse mm.

  Tid och plats för Båtriksdagen meddelas senast 15 december. Båtförbund har rätt att motionera till Båtriksdagen. Motion skall lämnas senast 15 januari.

  BÅTRIKSDAGEN 2015

  Båtriksdagen 2015 ägde rum i Helsingborg 28-29 mars.

  Protokollet kommer att publiceras så snart det justerats. Referat mm finns på Båtlivs hemsida www.batliv.se.

  Dokument

  Protokoll BRD 2015 reviderat

  Protokoll från Båtriksdagen 2015 i Helsingborg. Reviderad version. Efter misslyckad justering av första utgåvan.

  Verksanhetsberättelse 2014 (PDF)

  Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning för SBU 2015

  Batriksdagshandlingar 2015 (PDF)

  Handlingar exclusive årsredovisning för Båtriksdagen 2015

  Fullmakt BRD2015 blankett (PDF)

  Blankett att använda för fullmakt vid båtriksdagen 2015

  Motion 9 BRD2015 personbeskrivning från valnämnden

  Motion från Södra Roslagens Båtförbund till Båtriksdagen 2015 gällande utökad personbeskrivning i valnämndens presentation av nominerade

  Motion 8 BRD2015 rabatt för dubbelanslutna

  Motion från Södra Roslagens Båtförbund till Båtriksdagen 2015 gällande slopande av rabatt för dubbelanslutna (SBU-SSF) klubbar.

  Motion 7 BRD2015 Miljöcertifiering av båtklubb

  Motion från Södra Roslagens Båtförbund till Båtriksdagen 2015 gällande utveckling av miljöcertifiering av båtklubbar

  Motion 6 BRD2015 SBUs inriktning

  Motion från Södra Roslagens Båtförbund till Båtriksdagen 2015 gällande SBUs inriktning i offentliga kontakter

  Motion 5 BRD2015 utveckla Båtliv

  Motion från Södra Roslagens Båtförbund till Båtriksdagen 2015 gällande utveckling av tidningen Båtliv

  Motion 4 BRD2015 gästplatser

  Motion från Blekinge Båtförbund till Båtriksdagen 2015 gällande gästplatser i klubbhamnar

  Motion 3 BRD2015 miljöutnämning

  Motion från Hälsinglands Båtförbund till Båtriksdagen 2015 gällande inrättande av årlig utnämning "Miljöhjälte"

  Nomineringsblankett BRD2015 (PDF)

  Valnämndens anvisningar och blankett för nominering inför Båtriksdagen 2015

  Motion 1 BRD2015 information

  Motion från Gästriklands Båtförbund till Båtriksdagen 2015 gällande löpande information från kommittéverksamheten

  Motion 2 BRD2015 direktiv

  Motion från Roslagens Båtförbund till Båtriksdagen 2015 gällande direktiven för lokalisering av Båtriksdagen

  SBU Direktiv och anvisningar

  Kompletterar SBU stadgar

  Båtriksdagsprotokoll 2014 (PDF)

  Protokoll från Båtriksdagen i Jönköping 2014

  Deltagarföteckning medföljande (PDF)

  Deltagarlista omfattande medföljande

  Deltagarföteckning exklusive medföljande (PDF)

  Deltagarlista omfattande delegater, SBU-funktionärer och inbjudna gäster

  Röstetal justerat 2 april (PDF)

  Medlemstal och röstetal per förbund justerat per 2 april 2014

  BRD Handlingar exkl Årsredov 2014 (PDF)

  Båtriksdag handlingar röstetal, motioner, propositioner, valnämnden 2014

  Fullmakt BRD2014 (PDF)

  Blankett för fullmakt att företräda båtförbund vid båtriksdagen 2014

  Årsredovisning 2013 (PDF)

  Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013

  Inbjudan BRD 2014

  Inbjudan till Båtriksdagen 2014 i Jönköping

  Protokoll BRD 2013 (PDF)

  Protokoll från Båtriksdagen 2013

  Deltagare BRD2013 (PDF)

  SBU Verksamhetsberättelse 2012

  Unionsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 inklusive ekonomiskt redovisning och revisionsberättelse

  BRD2013 Handl del 1 av 3

  båtriksdagshandlingar 2013 del 1 av 3

  BRD2013 Handl del 2 av 3

  båtriksdagshandlingar 2013 del 2 av 3

  BRD2013 Handl del 3 av 3

  båtriksdagshandlingar 2013 del 3 av 3

  Inbjudan BRD 2013 (PDF)

  Inbjudan till Båtriksdagen 2013 i Luleå

  Fullmakt Blankett BRD 2013 (PDF)

  Blankett för fullmakt vid Båtriksdagen 2013

  Motion 2013 budget avgift VästerbottensBF (PDF)

  Motion från Västerbottens BF gällande budget och avgift

  Kommentarer motioner ÖstergötlandsBF

  Östergötlands Båtförbunds kommentarer över inkomna motioner

  Motion 2013 ekonomiredovisning Smålands BF (PDF)

  Motion från Smålands Båtförbund gällande redovisning av användningen av medlemsavgifterna

  Motion begränsning röstetal Lidingö BF (PDF)

  Motion från Lidingö Båtförbund gällande begränsning av förbunds röstetal vid Båtriksdagen

  Motion Utveckla SBU GästriklBF (PDF)

  Motion från Gästriklands BF gällande utveckling av Svenska Båtunionen

  Motion BRD2013 hantera omröstning (PDF)

  Motion från Saltsjön-Mälarens BF gällande tolkning/hantering av omröstningsresultat vid BRD 2013

  Motion 2013 stadgeändring Östergötlans BF (PDF)

  Motion till Båtriksdagen 2013 gällande ändring av unionens stadgar paragraf 19

  Stadgar Södra Roslagens BF (PDF)

  Motion 2013 SBU i framtiden ÖstergötlandsBF (PDF)

  Motion till Båtriksdagen 2013 från Östergötlands Båtförbund angående SBU i framtiden

  Motion 2013 SvBåtsport BlekingeBF (PDF)

  Motion till Båtriksdagen 2013 från Blekinge Båtförbund angående Svensk Båtsport

  Motion 2013 röstetal BlekingeBF (PDF)

  Motion till Båtriksdagen 2013 från Blekinge Båtförbund angående röstetal

  Motion BRD 2013 vht budget (PDF)

  Motion från Gästriklands BF gällande verksamhetsplan och budget

  Motion BRD 2013 Avgift BAS (PDF)

  Motion från Bottenvikens BF gällande avgift för användning av BAS-K

  Protokoll Extra BRD 2012 (PDF)

  protokoll från extra båtriksdag 2012

  Kallelse Extra BRD 2012

  Kallelse inklusive dagordning för Extra Båtriksdag 2012

  Fullmakt Extra BRD 2012 (PDF)

  US yttrande motionerna till extra BRD (PDF)

  Röstlängd vid extra BRD 2012 (PDF)

  Röstlängd vid extra Båtriksdag 2012 (samma röstlängd som vid ordinarie Båtriksdag 2012)

  Begäran om extra BRD 2012 (PDF)

  BRD uttalande 2012 sjöfylleri

  Protokoll BRD 2012 (PDF)

  Protokoll från Båtriksdagen 2012

  Deltagarförteckning per 2012-03-19 (PDF)

  Förteckning över deltagarna vid Båtriksdagen 2012 med representation

  Verksamhetsberättelse 2011

  Svenska Båtunionens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2011

  Möteshandl exkl verksber-årsred del 1 (PDF)

  Möteshandlingar exklusive verksamhetsberättelse och årsredovisning del 1 t o m motion 9

  Möteshandl exkl verksber-årsred del 2 (PDF)

  Möteshandlingar exklusive verksamhetsberättelse och årsredovisning del 2 fr o m proposition 1

  Fullmakt blankett 2012 (PDF)

  Blankett för fullmakt att representera BF vid Båtriksdagen

  Motion nr 7 BRD 2012 Västkustens BF (PDF)

  utbildning BAS-K

  Motion nr 3 BRD 2012 Blekinge BF (PDF)

  sammanslagning SSF-SBU

  Motion nr 6 BRD 2012 Blekinge BF (PDF)

  säkert dieselbränsle för fritidsbåtar

  Motion nr 4 BRD 2012 Mälarens BF

  Motion till båtriksdagen 2012 gällande handläggande av antagna motioner

  Inbjudan BRD 2012 (PDF)

  Inbjudan till båtriksdagen 2012

  Info nomineringar BRD 2012 (PDF)

  Valnämndens information gällande nomineringar till Båtriksdagen 2012

  Motion nr 5 BRD 2012 Sörmlandskustens BF (PDF)

  sjöfyllerilagstiftningen

  Motion nr 9 BRD 2012 Roslagens BF (PDF)

  straffavgift vid sen inbetalning av medlemsavgiften

  Motion nr 8 BRD 2012 Skånes BF (PDF)

  kollektivt bankavtal för båtklubbarna (båtklubbspaketet)

  Motion nr 2 BRD 2012 Gästriklands BF (PDF)

  användning av gemensamma medel

  Motion nr 1 BRD 2012 Östergötlands BF (PDF)

  samgående SBU och Svenska Seglarförbundet

  Utredning 1985 SBU-SSF

  utredning från 1985 gällande samgående SBU SSF

  SBU mål- och verksamhetsplan 2011 (PDF)

  mål och verksamhetsplan för Svenska Båtunionen SBU under 2011

  Utvärdering 2011 sammanst (PDF)

  Sammanställning av svaren från deltagarenkäten gällande Båtriksdagen 2011

  BRD 2011 Protokoll (PDF)

  Protokoll från Båtriksdagen 2011

  Verksamhetsberättelse 2010 (PDF)

  svenska båtunionens verksamhetsberättelse 2010

  BRD 2011 handl del4 valnämndens förslag (PDF)

  båtriksdag 2011 handlingar fjärde delen valnämndens förslag till val av styrelse, revisorer m fl

  BRD 2011 handl del3 propositioner (PDF)

  båtriksdag 2011 handlingar tredje delen propositioner förslag till budget förslag till avgifter för 2012

  BRD 2011 handl del2 motioner (PDF)

  båtriksdag 2011 handlingar andra delen motioner

  BRD 2011 handl del1 inledning (PDF)

  båtriksdag 2011 handlingar första delen program röstlängd utskott

  Båtriksdagen 2010 utvärdering (PDF)

  Sammanställning av utvärderingssvaren från Båtriksdagen 2010

  Båtriksdagsprotokoll 2010

  Protokoll från Båtriksdagen 2010

  BRD 2010 del3 propositioner (PDF)

  Handlingar för båtriksdagen 2010 del 3 propositioner

  BRD 2010 del2 motioner (PDF)

  Handlingar för båtriksdagen 2010 del 2 motioner

  BRD 2010 del1 inledning (PDF)

  Handlingar inför båtriksdag 2010 inledning innehåll dagordning